Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia G/B

Plac Wolności 1, II piętro.
47-220 Kędzierzyn-Koźle

fax. (77) 483 21 53

kom. 728 465 208
e-mail:
e-mail:


Kierownik Wydziału

tel.: (77) 481 99 57  
Marek Waszkiewicz 
e-mail:


Sprawy obronne

tel.: (77) 405 27 65  
Jarosław Krzemiński
e-mail:


Obrona cywilna

tel.: (77) 483 46 06   
Igor Palka 
e-mail:


Zarządzanie Kryzysowe

tel.:  (77) 405 27 65
Mirosław Połulich 
e-mail:


Sprawy zdrowia

tel.: (77) 483 59 54   
Sylwia Grzesik
e-mail:
e-mail:


Sprawy zdrowia

tel.: (77) 483 59 54
Patrycja Palt
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zostało połączone z Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej i otrzymało nazwę: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia.

 


 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 81/368/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.:
 

§ 26. 1. Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia kieruje Kierownik, który pełni jednocześnie funkcję pełnomocnika ochrony informacji niejawnych.
2. Do zadań Wydziału w zakresie zarządzania kryzysowego należy w szczególności:
I. W zakresie obrony cywilnej:
1) prowadzenie działalności planistycznej i prac organizacyjnych,
2) ustalenie zadań w zakresie OC dla organów samorządowych, instytucji, służb i inspekcji powiatowych,
3) dokonywanie oceny stanu przygotowań OC na terenie Powiatu oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań obrony cywilnej,
4) opracowywanie planu obrony cywilnej Powiatu i uzgadnianie planów obrony cywilnej gmin,
5) zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
6) nadzorowanie przygotowania organizacyjnego ewakuacji ludności oraz prowadzenia akcji ratowniczych,
7) planowanie i koordynowanie przygotowania pomocy lekarskiej i społecznej dla poszkodowanej i ewakuowanej ludności,
8) koordynowanie organizacji ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych przed środkami rażenia na terenie Powiatu,
9) kontrola realizacji zadań obrony cywilnej oraz koordynacja i kierowanie działalnością  w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej gmin,
10) przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie,
11) ustalanie i aktualizacja wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie Powiatu, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.
II. W czasie zagrożenia bezpieczeństwa:
1) wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie,
2) koordynowanie ewakuacji i przyjęcia ludności,
3) koordynowanie prowadzenia akcji ratunkowych,
4) koordynowanie i nadzór nad udzielaniem poszkodowanym pomocy medycznej, zakwaterowania i żywności,
5) nadzór nad organizowaniem ochrony płodów rolnych zwierząt gospodarskich, żywności i pasz, a także ujęć wody pitnej,
6) koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych,
7) doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, w tym pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej,
8) doraźna pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami,
9) koordynowanie przygotowania i zapewnienia niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.
III. W zakresie zarządzania kryzysowego:
1. W czasie planowania i zapobiegania:
1) koordynacja przedsięwzięć planistycznych związanych z opracowaniem, aktualizacją i weryfikacją Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz jego zgodności z „Planem Operacyjnym Funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz  „Planem Obrony Cywilnej”,
2) planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na szczeblu gmin,
3) udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, tworzenia warunków do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem przez odpowiedzialne organy administracji,
4) zapewnienie warunków służących koordynacji działań w razie zdarzeń kryzysowych, w tym koordynacji prac związanych z organizacją systemu zarządzania kryzysowego,
5) gromadzenie i aktualizacja odpowiednich baz danych i innych narzędzi,
6) współdziałanie z właściwymi komórkami administracji rządowej i samorządowej zajmującymi się reagowaniem w zdarzeniach kryzysowych w zakresie wymiany informacji o możliwych zagrożeniach i procedurach postępowania z chwilą ich wystąpienia,
7) organizacja, opracowanie i aktualizacja dokumentacji zespołów doradczych, zespołu zarządzania kryzysowego, zespołu do spraw ewakuacji i przyjęcia ludności - wspomagających podejmowanie decyzji w sytuacjach zagrożeń, katastrof bądź kryzysów,
8) gromadzenie danych dotyczących systemu łączności przewodowej i bezprzewodowej, wywołań, dysponowania, działań ratowniczych na miejscu zdarzenia i poza miejscem zdarzenia, skutków zdarzenia, współdziałania z podmiotami spoza systemu (KP PSP, KP Policji) oraz innymi jednostkami organizacyjnymi – służbami,
9) udział w prowadzonych przez WBiZK OUW i prowadzenie z gminami Powiatu treningów Systemu Wykrywania i Alarmowania,
10) opracowanie projektów zarządzeń Starosty, Regulaminu oraz planu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, składu osobowego Zespołu,
11) współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie tworzenia warunków do koordynacji działań w zakresie udzielania pomocy humanitarnej.
2. W czasie zagrożenia sytuacją kryzysową - reagowania i odbudowy:
1) W celu realizacji zadań związanych z reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na potrzeby zarządzania kryzysowego Wydział tworzy Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,
2) współdziałanie z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego, organami samorządowymi mediami i innymi instytucjami w zakresie informowania, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu,
3) współdziałanie i koordynowanie realizowanych przedsięwzięć przez organa samorządowe, instytucje i służby na obszarze Powiatu,
4) przygotowanie projektów zarządzeń Starosty wprowadzających stanu ostrzegawczy i alarmowy w sytuacji zagrożeń obejmujących obszar, co najmniej dwóch gmin,
5) zbieranie, sprawdzanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji dotyczących sytuacji nadzwyczajnych,
6) koordynacja działań ratowniczych w zakresie dysponowania sił i środków na podstawie informacji kierującego działaniem ratowniczym lub koordynatora medycznych działań ratowniczych,
7) współdziałanie z Prezydentem Miasta; Wójtami Gmin i Komendantem Powiatowym PSP, Komendantem Powiatowym Policji, powiatowymi służbami i inspekcjami w pozyskiwaniu informacji o zagrożeniach i podjętych działaniach,
8) współdziałanie z podmiotami ratowniczymi spoza obszaru chronionego spowodowanym rodzajem lub skalą zagrożenia,
9) współdziałanie z sąsiadującymi powiatami w zakresie wymiany informacji o zagrożeniu, ostrzeganiu i wzajemnej pomocy,
10) koordynowanie systemu powiadomień i ostrzegania oraz alarmowanie ludności przez organa samorządowe,
11) koordynowanie ewakuacji i przyjęcia ludności z terenów zagrożonych, pomoc w zabezpieczaniu ewakuowanej ludności,
12) analiza przebiegu działań ratowniczych, aktualizacji planu zarządzania kryzysowego, a w szczególności zasad postępowania i wyposażania służb reagowania,
13) występowanie z wnioskami o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych dla celów udzielania pomocy osobom poszkodowanym,
14) przygotowanie projektów zarządzeń Starosty w sprawie ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej,
15) występowanie z prośbą do Wojewody o wnioskowanie do Rady Ministrów celem objęcia gmin Powiatu stanem klęski żywiołowej,
16) występowanie z prośbą do Wojewody o wnioskowanie wsparcia działań pododdziałami sił zbrojnych w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia.
IV. W zakresie spraw obronnych:
1) realizacja określonych przez Wojewodę szczegółowych kierunków działania w zakresie realizacji zadań obronnych,
2) przygotowywanie propozycji decyzji Starosty do kierowania realizacją przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa na obszarze Powiatu,
3) realizacja przedsięwzięć niezbędnych dla zabezpieczenia mobilizacji jednostek wojskowych i wykonywania świadczeń na rzecz obrony,
4) realizacja przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowisk kierowania w zasadniczym i zapasowym miejscu pracy,
5) koordynacja wykorzystania miejscowych sił i środków na potrzeby obronności państwa i obszaru Powiatu (w tym ochrony ludności oraz dóbr materialnych i kultury przed środkami rażenia, jak również niesienia pomocy poszkodowanym),
6) organizacja i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń obronnych z kierownikami wydziałów, kierownikami jednostek organizacyjnych Powiatu, powiatowych służb, straży  i inspekcji,
7) współdziałanie z organem administracji wojskowej (WKU) w zakresie organizacji Akcji Kurierskiej administracji publicznej na obszarze Powiatu,
8) opracowanie i aktualizacja dokumentacji Akcji Kurierskiej administracji publicznej,
9) występowanie z wnioskami do Wojskowego Komendanta Uzupełnień o przeznaczenie do funkcji kuriera,
10) współdziałanie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego OUW oraz organami gmin w zakresie realizacji zadań doręczania dokumentów powołania, wezwań imiennych i obwieszczeń,
11) organizowanie i prowadzenie treningów akcji kurierskiej administracji publicznej,
12) realizacja zadań w zakresie ćwiczebnego uzupełniania sił zbrojnych,
13) wykonywanie zadań sprawozdawczych i rozliczeniowych,
14) opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (POFP),
15) koordynacja opracowania, aktualizacji i realizacja w Wydziałach Starostwa zadań operacyjnych ustalonych w POFP,
16) organizowanie systemu stałych dyżurów, przygotowanie i aktualizacja dokumentacji Stałego Dyżuru Starosty,
17) organizowanie i prowadzenie szkoleń zespołów i osób funkcyjnych Starostwa Powiatowego w zakresie obowiązków wynikających z zadań w procesie podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny,
18) planowanie zakresu i trybu wsparcia i pełnienie roli powiatowego punktu kontaktowego w ramach HNS /Zadań Państwa - Gospodarza,
19) współdziałanie z organami sił zbrojnych w zakresie czasowego pobytu, lub organizowania rejonów obrony na obszarze Powiatu,
20) organizacja i prowadzenie treningów systemu stałych dyżurów z terenu powiatu oraz udział w treningach organizowanych przez WBiZK OUW.
21) organizacja i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,
22) reklamowanie od powszechnego obowiązku obrony Radnych Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego oraz osób niezbędnych w realizacji zadań obronnych.
V. W czasie mobilizacji i wojny:
1) organizowanie doręczania dokumentów powołania, wezwań do wykonywania świadczeń oraz obwieszczeń o mobilizacji sił zbrojnych do organów gmin,
2) rozliczanie doręczania dokumentów powołania,
3) organizowanie i współdziałanie z oddziałami sił zbrojnych w doraźnym zaopatrzeniu, w czasie przemarszu, czasowego pobytu lub organizacji rejonu obrony,
4) uzupełnianie jednostek wojskowych w wyniku podniesionych strat.
VI. Do zadań Wydziału w zakresie zdrowia należy w szczególności:
1) nadzór założycielski nad Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu,
2) przygotowywanie materiałów do tworzenia, przekształcania i likwidacji zakładu opieki zdrowotnej,
3) załatwianie interwencji i wniosków mieszkańców Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego związanych z funkcjonowaniem służby zdrowia,
4) przygotowywanie i wydawanie decyzji zezwalających na sprowadzanie zwłok z zagranicy we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kędzierzynie-Koźlu na wnioski uprawnionych zakładów pogrzebowych,
5) realizacja zadań wynikających z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w tym uaktualnianie i przekazywanie Wojewodzie Opolskiemu danych do „Wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii”,
6) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przepisów wykonawczych tej ustawy,
7) prowadzenie spraw związanych z realizacją Narodowego Programu Zdrowia tj.: promocją zdrowego stylu życia, profilaktyką prozdrowotną, oraz zwalczaniem patologii społecznych w tym: uzależnień alkoholowych, narkomanii, bulimii, anoreksji i sterydów w tym: współpraca z pedagogami szkół ponadgimnazjalnych i szkoły specjalnej,
8) opracowywanie rocznego planu pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych działających w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim,
9) współpraca z podmiotami medycznymi podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej z terenu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego,
10) opracowywanie i przesłanie danych do Wojewódzkiego Planu Ratownictwa Medycznego,
11) współpraca z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu, Opolskim Urzędem Wojewódzkim, Opolskim Urzędem Marszałkowskim w zakresie ochrony zdrowia,
12) wydawanie decyzji o przekazywaniu zwłok uczelniom wyższym do celów naukowych,
13) realizacja szkoleń z innych działań związanych z profilaktyką prozdrowotną i promocją zdrowia,
14) opracowanie i aktualizacja „Planu dystrybucji preparatów jodowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”,
15) opracowywanie i aktualizacja Powiatowego planu przygotowywania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,
16) prowadzenie spraw profilaktycznych programów zdrowotnych w JST.
 

Wersja XML