Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sekretarz Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego

Sekretarz Powiatu

Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle

 

1. Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa,
a w szczególności:
1) właściwa organizacja pracy Starostwa, nadzór nad terminowością i tokiem wykonywanych zadań w Starostwie,
2) koordynowanie opracowywania projektów aktów prawa Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu,
3) zapewnienie merytorycznej i techniczno-organizacyjnej obsługi posiedzeń organów kolegialnych Powiatu, a w szczególności:
a) nadzorowanie przygotowywania projektów uchwał Zarządu,
b) koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd,
4) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem bieżących zadań Starostwa,
5) zapewnianie przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej,
6) koordynowanie współpracy pomiędzy kierownikami komórek organizacyjnych i samodzielnymi stanowiskami,
7) wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Starosty,
8) realizowanie powierzonych zadań zarządzania kryzysowego i obronności w zakresie administracji publicznej Starostwa na obszarze Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego,
9) koordynowanie współpracy pomiędzy dyrektorami jednostek organizacyjnych, kierownikami i samodzielnymi stanowiskami.
2. Sekretarz kieruje pracą Wydziału Organizacyjnego.
3. W czasie nieobecności Sekretarza zastępstwo sprawuje wyznaczony przez Starostę pracownik.

Wersja XML