Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowy Konserwator Zabytków G/B

Grzegorz Naumowicz - Powiatowy Konserwator Zabytków
tel. (77) 405 27 54
fax. (77) 472 32 95
email:

Plac Wolności 13 pokój nr 35 ( II piętro )
47-220 Kędzierzyn-Koźle

 


 

Zgodnie z § 37 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 81/368/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 20 grudnia 2016 r

II Do zadań pracownika, zatrudnionego na stanowisku ds. ochrony zabytków należy prowadzenie następujących spraw należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu:

 1. Z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.):
  1. wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach budowlanych znajdujących się na terenach układów urbanistycznych wpisanych do rejestru, z wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru (art. 36 ust 1. pkt 1),
  2. wydawanie pozwoleń na umieszczanie na zabytkach wpisanych do rejestru: urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16custawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 (art. 36 ust. 1 pkt. 10),
  3. wydawanie pozwoleń na podejmowanie innych niż określone w art. 36 ust. 1 pkt 1-10 działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru (art. 36 ust. 1 pkt 11),
  4. wydawanie decyzji o wstrzymaniu wykonywanych bez pozwolenia konserwatora lub
    w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach budowlanych znajdujących się na terenach układów urbanistycznych wpisanych do rejestru, z wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru (art. 43 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1),
  5. wydawanie decyzji o wstrzymaniu wykonywanych bez pozwolenia konserwatora lub
   w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru, podejmowanych bez zachowania przepisów art. 36 ust 1 pkt 10 i 11 (art. 43 ust 1 pkt 4 ustawy w części odnoszącej się do art. 36 ust 1 pkt 10 i 11),
  6. wydawanie decyzji nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, z określeniem terminu wykonania tych czynności albo nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie wstrzymanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku albo nakładającej obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując termin wykonania tych czynności, albo decyzji zakazującej prowadzenia wstrzymanych działań, za wyjątkiem decyzji odnoszących się do zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru (art. 44 ustawy w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11),
  7. wydawanie decyzji nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności, albo zobowiązującej do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w określonym terminie, w przypadku gdy bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, za wyjątkiem decyzji odnoszących się do zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru (art. 45 ust. 1 ustawy w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11),
  8. wznawianie postępowań w sprawie wydanego pozwolenia, a następnie zmiana lub cofanie pozwoleń w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku, za wyjątkiem decyzji odnoszących się do zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru (art. 47 ust. 1 ustawy w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11),
  9. wydawanie decyzji o wstrzymaniu wykonywanych bez pozwolenia konserwatora lub
   w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru, podejmowanych bez zachowania przepisów art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11 (art. 43 ust. 1 pkt 4 w części odnoszącej się do 36 ust. 1 pkt 10 i 11),
  10. wydawanie decyzji o wstrzymaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku niewpisanym do rejestru, jeżeli zabytek ten spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru (art. 46 ust. 1),
  11. przyjmowanie zawiadomień od właścicieli lub posiadaczy zabytków o uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu, kradzieży lub innym zagrożeniu dla zabytku (art. 28 ust 1 pkt 1 i 2),
  12. przyjmowanie zawiadomień od właścicieli lub posiadaczy zabytków ruchomych
   o zmianie miejsca przechowywania zabytku ruchomego i przekazywanie sprawy do OWKZ (art. 28 ust 1 pkt 3),
  13. przyjmowanie od właścicieli lub posiadaczy zabytków zawiadomień o zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku i przekazywanie sprawy do OWKZ (art. 28 ust 1
   pkt 4),
  14. prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, sporządzanie protokołów i przekazywanie  ich do OWKZ, z wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru (art. 38 i art. 39).

 

 1. Z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.):
  1. uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 39 ust. 3),
  2. uzgadnianie decyzji właściwego organu nadzoru budowlanego wydawanej na podstawie art. 67 ust. 1 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 67 ust 3).

 

 1. Z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.):
  1. uzgadnianie decyzji w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
   w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 53 ust. 4 pkt 2), z wyłączeniem form ochrony, o których mowa w art. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  2. uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 60 ust. 1), z wyłączeniem form ochrony, o których mowa w art. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

 1. Z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2016 r., poz. 716 ze zm.):
  1. wydawanie zaświadczeń w sprawach gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków w celu zwolnienia od podatku od nieruchomości (art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zw. z  art. 217 KPA).

 

 1. Z ustawy z dnia 25 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015., poz. 397)
  1. przyjmowanie zawiadomień starosty, w przypadku przypuszczenia, że rzecz znaleziona stanowi rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej (art. 22)
  2. dokonywanie oględzin rzeczy znalezionej, o której mowa w art. 22 ustawy oraz zasięganie opinii właściwych podmiotów (art. 23 ust. 1-3).

 

 1. uzgadnianie prac remontowych i innych działań (w tym modernizacji) w zakresie bryły i elewacji oraz zmian funkcji obiektów i obszarów znajdujących się w ewidencji zabytków lub objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

 

 1. Ponadto w zakresie obowiązków inspektora ds. ochrony zabytków pozostają zadania własne Starosty wynikające z zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zadania inne tj.:
  1. umieszczanie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru, w uzgodnieniu
   z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, znaku informującego, że zabytek ten podlega ochronie (art. 12 ust. 1),
  2. podejmowanie na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków czynności zmierzających do zabezpieczenia zabytku w formie ustanowienia czasowego zajęcia do czasu usunięcia zagrożenia lub wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa lub gminy właściwej ze względu na miejsce położenia tego zabytku w razie braku możliwości usunięcia istniejącego dla zabytku zagrożenia (art. 50 ust. 3 i 4),
  3. ustanawianie i odwoływanie na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków społecznych opiekunów zabytków (art. 103) oraz wydawanie legitymacji oraz zaświadczeń społecznego opiekuna zabytków (art. 105),
  4. koordynowanie i aktualizowanie powiatowego programu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (art. 88),
  5. koordynacja realizacji powiatowego programu opieki nad zabytkami (art. 87),
  6. wydawanie wytycznych do decyzji o warunkach zabudowy czy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  7. gromadzenie i udostępnianie materiałów ikonograficznych, kartograficznych, literatury itp. związanych z zasobem kulturowym powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego,
  8. konsultacje planowanych prac przy zabytkach i na terenach objętych ochroną konserwatorską, inspekcje i oględziny terenowe.

 

Wersja XML