Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sposoby i zasady udostępniania informacji publicznej

 Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej określa Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015.r. poz. 2058, z 2016 r. poz.34, 352 ).


Udostępnienie informacji publicznej następuje poprzez:

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej:
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Termin załatwienia sprawy:
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez względnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może być udostępniana w tym terminie, podmiot powiadamia o powodach oraz o terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym niż 2 miesiące od złożenia wniosku).

Opłaty:
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Starostwo powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia albo wycofa wniosek.

 

 

  

Wersja XML