Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet 2018 rok

PDFBlinas skonsolidowany za 2018.pdf

PDFUchwała RIO nr 109.2019 z dn 25 kwietnia 2019r w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2018 rok.pdf


Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego (jednostki budżetowej) za 2018r

PDFBilans jednostki budżetowej.pdf
PDFInformacja dodatkowa jednostki budżetowej.pdf
PDFRZiS Jednostki budżetowej.pdf
PDFZestawienie Zmaina Funduszu Jednostki Budżetowej.pdf

Sprawozdania finansowe za 2018r.

PDFBlian z wykonania (organ).pdf
PDFBlians łączny.pdf
PDFRachunek Zysków i Strat.pdf
PDFZestawienie Zmain Funduszu Jednostki.pdf

PDFUchwała nr 344.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykoania budżetu Powiatu za I półrocze 2018 roku..pdf
PDFUchwała RIO nr 138.2018 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017.pdf
PDFUchwała RIO nr 90.2018 w sprawie opinii o mozliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski.pdf

Sprawozdanie za IV kwartał 2018

PDFRb -ST sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym jst.pdf
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jst.pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych.pdf
PDFRb-NDS.pdf
PDFRb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji.pdf

PDFRb-N sprawozdanie ZOZ.pdf
PDFRb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych ZOZ.pdf
PDFRb-Z sprawozdanie ZOZ.pdf


Sprawozdanie za III kwartał 2018

PDFRb -NDS sprawozdanie o nadwyżce -deficycie jst.pdf
PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jst.pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych .pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności ZOZ.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań ZOZ.pdf

Sprawozdanie za II kwartał 2018

PDFsprawozdanie Rb-27S.pdf
PDFSprawozdanie Rb-28S.pdf
PDFSprawozdanie Rb-N.pdf
PDFSprawozdanie Rb-N - ZOZ.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS.pdf
PDFSprawozdanie Rb-Z.pdf
PDFSprawozdanie Rb-Z- ZOZ.pdf
 

Sprawozdania za I kwartał 2018
 

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych jst.pdf
PDFRb-28S z wykonanania wydatków budżetowych.pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych .pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych -ZOZ .pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżcedeficycie jst.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji ZOZ.pdf
 

PDFUchwała RIO nr 90.2018 w sprawie opinii o mozliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski.pdfWersja XML